مالیات نقل و انتقال ملک در فیروزکوه

30 شهریور 1402
۰ دیدگاه
مالیات نقل و انتقال ملک در فیروزکوه

ارزش معاملاتی فیروزکوهمطابق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.

تبصره ۱- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد. ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

بنابراین مطابق قانون فوق مالیات نقل و انتقال ملک در فیروزکوه ۵% ارزش معاملاتی ملک تعیین میشود که پس از قطعی شدن معاملات در دفاتر اسناد رسمی و ارسال آن به اداره مالیات پرداخت میگردد.

 

ارزش معاملاتی املاک در فیروزکوه چقدر میباشد

ارزش معاملاتی املاک هر ساله بواسطه بخشنامه ای توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ میشود.برای مثال دفترچه ارزش معاملاتی املاک در فیروزکوه برای سال ۹۹ را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید:

دفترچه ارزش معاملاتی ملک در فیروزکوه و روستاهای اطراف

بر اساس این دفترچه میتوانید ضریب تعدیل ملک خود را بدست بیاورید که در محاسبات مربوط به مالیات نقل و انتقال موثر خواهد بود.

نحوه تعیین کاربری املاک در فیروزکوه

ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻋﺮﺻﻪ اﻣﻼك در فیروزکوه

ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺎري، اداري و در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ارزش ﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻣﻼك ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ(ﻣﻨﺪرج در ذﯾﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺑﻠﻮك) ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﯾﻞ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد:

ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻋﺮﺻﻪ اﻣﻼك در فیروزکوه

 

  • تشخیص نوع کاربري عرصه املاک به شرح ذیل صورت می پذیرد:

۱-۲- کاربري املاک بر اساس نوع کاربري مندرج در سند رسمی و یا سایر اسناد مثبته مربوط می باشد.

۲-۲- در خصوص املاکی که کاربري آنها مشخص نمی باشد، بر اساس نوع کاربري اعیانی احداث شده در آنها و در خصوص اعیانی هاي با کاربري متفاوت)مختلط(، بر اساس قدر السهم عرصه هریک از اعیانی هاي مستحدثه و نوع کاربري آنها تعیین می گردد.

۳-۲- در خصوص عرصه املاک فاقد کاربري و فاقد اعیانی، طبق ردیف(۴)جدول فوق عمل خواهد شد.

  • ارزش هاي معاملاتی عرصه مندرج در جداول پیوست این مجموعه، مربوط به معابر با عرض ۱۲ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺘﺮ(ﯾﺎ ﺿﺮﯾﺒﯽ از ﻣﺘﺮ)، ﻣﺎزاد ﯾﺎ ﮐﺴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺬﮐﻮر، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﺧﺼﻮص اﻣﻼك ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﺗﺠﺎري، ﺳﻪ درﺻﺪ ( ۳ %) و در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎ دو درﺻﺪ(۲ %) ﺑﻪ ارزش ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ از آن ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
    ﺗﺬﮐﺮ: اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در ارزش ﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻋﺮﺻﻪ اﻣﻼك ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۲۰ ﻣﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﻣﻼك ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۳۰ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

تذکر: افزایش هاي مذکور در ارزش هاي معاملاتی عرصه املاک براي معابر بالاتر از ۲۲ متر در خصوص املاک با کاربري مسکونی و معابر بالاتر از ۳۲ متر براي سایر کاربري ها محاسبه نمی گردد.

  • در محاسبه ارزش عرصه هایی که داراي ۲ بر یا بیشتر می باشند، بالاترین ارزش معبر مربوطه ملاک عمل خواهد بود، مشروط به اینکه از معبر مذکور راه عبور داشته باشد.
  • ارزش عرصه املاک واقع در بر میادین، معادل بالاترین ارزش معبري است که از آن میدان منشعب می شود.
  • ارزش ﻋﺮﺻﻪ اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ راه ﻋﺒﻮر ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﻖ ﻋﺒﻮر از ﻣﻠﮏ ﻣﺠﺎور را دارﻧﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ(۶۰ %) ارزش ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻌﺒﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﻋﺒﻮر ﻣﻠﮏ از آن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.
  • ارزش ﻋﺮﺻﻪ اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه، اﺗﻮﺑﺎن، ﻣﺴﯿﻞ، ﺣﺮﯾﻢ راه آﻫﻦ و ﻧﻬﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده و ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور از آﻧﻬﺎ، ﻧﻈﯿﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي داﺧﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و رﻓﺖ و آﻣﺪ آﻧﺎن از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد، ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
  • ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺮاﻫﺎ، ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎ و ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻌﺒﺮي ﮐﻪ از آن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
  • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاي اﻣﻼك واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ، ﺑﺨﺶ و ﯾﺎ روﺳﺘﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ(۸۰ %) ارزش ﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(اﻋﯿﺎن) در فیروزکوه

ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻋﯿﺎﻧﯽ اﻣﻼك(اﻋﻢ از ﻣﺨﺘﻠﻂ و ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﺮاژ اﻋﯿﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ، ﻧﻮع ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺎرﺑﺮي آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ذﯾﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد:

نحوه محاسبه مالیات ارزش معاملاتی ملک در فیروزکوه

 

برای محاسبه ارزش معاملاتی ملک در فیروزکوه میبایست ابتدا ارزش معاملاتی ملک خود را از جدول دفترچه فوق پیدا کرده و با توجه به ضریب تعدیل که از همان جدول قابل استخراج است در فرمول زیر قرار میدهیم:

۵% * ضریب معاملاتی ملک * ارزش معاملاتی ملک = مالیات نقل و انتقال ملک

مثال برای محاسبه ارزش معاملاتی ملک در ارجمند

فرض کنیم ما ملکی داریم در شهر ارجمند با مشخصات زیر :

متراژ :۲۰۰ متر عرصه ۷۰ متر اعیان
کاربری : مسکونی
واقع در خیابان شهید احمد اسفندیاری

حال برای بدست آوردن مالیات نقل و انتقال ملک فوق میبایست ارزش معاملاتی عرصه و اعیان آن را مشخص کنیم:

مطابق ارزش معاملاتی عرصه در جدول فوق ارزش معاملاتی ملک ما به صورت زیر حساب میشود:

۱۰،۰۰۰،۰۰۰=۵۰،۰۰۰*۲۰۰

ضریب تعدیل هم مطابق جدول مربوطه ۲,. میباشد:

۲،۰۰۰،۰۰۰ = ۰.۲ * ۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۸،۰۰۰،۰۰۰ = ۲،۰۰۰،۰۰۰ – ۱۰،۰۰۰،۰۰۰

بنابراین ارزش معاملاتی عرصه ملک ۸ میلیون تعین میشود.

اما ارزش معاملاتی اعیان را هم باید مطابق جداول فوق با فرض بتونی بودن بنا محاسبه کنیم:

۷۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۱،۰۰۰،۰۰۰ * ۷۰
۱۴،۰۰۰،۰۰۰ = ۰.۲ * ۷۰،۰۰۰،۰۰۰

۵۶،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ – ۷۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع ارزش معاملاتی ملک:
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ = ۵۶,۰۰۰،۰۰۰ + ۸,۰۰۰,۰۰۰

و اما مالیات :

۳،۲۰۰،۰۰۰ = ۵% * ۶۴،۰۰۰،۰۰۰

۳،۲۰۰،۰۰۰ ریال مالیات نقل و انتقال ملک فوق میباشد.

برای مشاهده صفحه اصلی سایت کلیک کنید.

این مقاله را به اشتراک بگذارید:

Telegram
WhatsApp
به شبکه های اجتماعی سبز علی بپیوندید :

ارسال دیدگاه