قولنامه و مبایعه نامه و سند تعهد به بیع قانونیست؟

1 بهمن 1401
۰ دیدگاه
قولنامه مبایعه نامه

قولنامه چیست و شرایط آن چگونه است

قولنامه، سندی عادی است که در آن، تعهد یا قولی، مبنی بر انجام معامله یا بیعی، در آینده نوشته می شود. قولنامه، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، معتبر است. هدف از تنظیم قولنامه، مکتوب نمودن قول یا تعهد به بیع یا انجام معامله در آینده و داشتن تضمینی برای ایفای این تعهد است. 

یکی از شرایط صحت قرارداد، آن است که وقتی دو نفر، تصمیم می گیرند قراردادی با هم منعقد کنند، در واقع با رضایت خود، متعهد می شوند، تعهد خود را در موقع مقرر انجام دهند. اما گاهی، شرایط لازم برای انجام تعهد، به محض انعقاد قرارداد یا کمی بعد از آن، وجود ندارد و با وجود این امر، باز هم دو طرف قرارداد، مایل هستند که با یکدیگر معامله کنند.

برای مثال، خریدار، برای انعقاد عقد بیع، پول کافی ندارد، اما می تواند آن را تا مهلت مشخصی فراهم کند. در این مورد و مواردی از این دست، دو طرف، با یکدیگر قراردادی می بندند و اقدام به دادن تعهداتی به یکدیگر می نمایند و به عبارتی، یک سند عادی تنظیم می نمایند. این سند، آثار حقوقی دارد و چنانچه در تنظیم آن، دقت لازم به عمل نیاید، موجبات ضرر و زیان فراوانی را برای افراد، فراهم خواهد آورد.

بنابراین قولنامه که به آن پیش قرارداد یا وعده قرارداد هم گفته می شود، قراردادی است که بر اساس آن، دو طرفی که می خواهند در آینده، باهم عقد بیع منعقد کنند، متعهد می شوند، در زمان مشخصی، به تعهد خود، یعنی انتقال مال به دیگری عمل کنند.

هدف از تنظیم قولنامه چیست؟

هدف از تنظیم قولنامه، این است که دو طرف قرارداد، مطمین باشند که طرف مقابلشان، به تعهد خود، برای بستن عقد بیع و انتقال مال، متعهدخواهند بود. زیرا معمولا، هدف از تنظیم قولنامه و انعقاد آن، برای افراد، این است که یک سری مقدمات را برای بستن قرارداد خرید و فروش، مثل پرداخت عوارض و مالیات، دریافت مجوز از شهرداری و سایر موارد را فراهم کنند.

ویژگی های قولنامه چیست؟

  • اولین ویژگی قولنامه ها، این است که قرارداد لازم و غیر قابل فسخ است و تنها، در صورت وجود حق فسخ و خیارات قانونی، طرفین می توانند، اقدام به فسخ آن نمایند.
  • دومین ویژگی قولنامه ها اعم از قولنامه زمین یا خانه، این است که سندی عادی است و شامل ویژگی های اسناد عادی می باشد. از جمله اینکه؛ قابلیت ارایه در محاکم در مقام دفاع یا اقامه دعوا، به عنوان سند را دارد، دارای مهر و امضا است و توسط افراد، بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تنظیم شده است و می توان نسبت به آن، ادعای تردید و انکار مطرح کرد.
  • سومین ویژگی قولنامه، در قدرت الزام قراردادی و دریافت وجه التزام است. بعد از انقلاب اسلامی، اعتبار قولنامه، بر اساس نظرات فقها کم شد و آن را تنها، یک شرط ابتدایی و غیر ضروری تلقی کرند. اگر این تفسیر، مورد قبول باشد، دیگر وجود وجه التزام، برای کسی که به تعهد خود، طبق قولنامه، عمل نکرده است، بی دلیل خواهد بود. اما، این نظریه با رویه عملی و استدلال بعضی از حقوقدانان تفاوت دارد و قولنامه، هنوز، به عنوان قراردادی معتبر، مورد استفاده عموم قرار می گیرد.

بیع نامه چیست و شرایط آن چگونه است؟

عقد بیع از عقود معین، در قانون مدنی است که به معنای خرید و فروش می باشد. در قانون مدنی، بیع، تملیک عین به عوض معلوم، تعریف شده است. این قرارداد، با ایجاب و قبول فروشنده و مشتری منعقد می شود که به مجرد وقوع آن، مشتری، مالک مبیع و فروشنده، مالک ثمن می گردد. عقد بیع، از عقود معین و لازم در قانون مدنی است.

عقد بیع، مانند هر عقد دیگری به مجرد انعقاد آثار و شرایطی را برای طرفین قرارداد ایجاد می کند. طرفین قرارداد، برای انعقاد یک عقد بیع صحیح، باید به این شرایط ، از جمله الزام طرفین به ثبت سند بیع عین اموال غیر منقول، آگاهی داشته باشند. همچنین، انعقاد عقد بیع، آثار مهمی مانند انتقال مالکیت عین به مشتری و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده را نیز برای طرفین به دنبال دارد.

عقد بیع، در انواع مختلف آن، مانند بیع شرط،  دارای ۴ رکن اساسی مبیع، ثمن، بایع و مشتری می باشد. مبیع به مال مورد معامله گفته می شود، که باید مالیت داشته و قابل معامله باشد. ثمن بهایی است، که در مقابل مبیع پرداخته می شود و می تواند پول و یا یک مال دیگر باشد، که به عنوان  ثمن معامله قرار می گیرد. بایع به عنوان فروشنده که پیشنهاد فروش و ایجاب توسط او صورت می گیرد و مشتری، به عنوان خریدار که پیشنهاد فروش را قبول می کند.

با وقوع عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده، مالک ثمن می گرددو بیع وقتی صحیح است، که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.

شرایط بیع نامه چیست؟

شرایط عمومی بیع

  • قرارداد بیع، مانند هر عقد دیگری، برای صحت، نیازمند وجود شرایط صحت معامله بوده که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، به آنها اشاره شده است. بر اساس این ماده، طرفین باید با قصد و رضا معامله را انجام دهند و بر اساس ماده ۳۴۶ قانون مدنی، “عقد بیع، باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره، نافذ نیست.” یعنی اگر بیع تحت اکراه منعقد گردد، لازم است تا معامله برای صحت، تنفیذ گردد.
  • در خصوص اهلیت در عقد بیع، در ماده ۳۴۵ اینگونه مقرر شده است، که هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد. علاوه بر این موارد، وجود موضوع معین در معامله الزامی می باشد. منظور از این جمله آن است، که هر دو طرف قرارداد بدانند، که بر روی چه چیزی معامله می کنند، یعنی بر مقدار، جنس و وصف مبیع آگاهی داشته باشند.
  • همچنین، عقد بیع، باید دارای جهتی مشروع باشد، یعنی هدف معامله نباید انجام کارهای خلاف شرع یا قانون باشد.

شرایط اختصاصی بیعنامه

شرط اول: به موجب ماده ۳۳۹ قانون مدنی، عقد بیع، به موجب ایجاب و قبول واقع می شود. ایجاب به معنای پیشنهاد بایع برای فروش و قبول به معنای پذیرش پشنهاد می باشد.

شرط دوم: به موجب ماده ۳۴۲ قانون مدنی، “مقدار و جنس و وصف مبیع، باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.” بنابراین، تعیین مقدار، جنس و وصف، در عقد بیع، لازم است و باید معلوم باشد تا عقد به صحت منعقد شود، برای نمونه، فروش یک کیلو سیب قرمز بر اساس این تعریف، صحیح است.

شرط سوم: بر اساس ماده ۳۴۸ قانون مدنی، “بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزي که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد، باطل است، مگر این که مشتری، خود قادر بر تسلیم باشد.” منظور از منفعت عقلایی، یعنی بر اساس نظر عقلای جامعه، دارای ارزش مادی است، اگر عین منفعت عقلایی نداشته باشد، مانند یک دانه برنج، معامله آن، بیع محسوب نمی شود و در صورت وقوع، این معامله، باطل است.

شرط چهارم: در عقد بیع که موضوع آن، عین معین بوده، مال موضوع قرارداد، باید در لحظه وقوع عقد بیع، وجود داشته باشد. بر اساس ماده ۳۶۱ قانون مدنی، اگر بعد از بیع معلوم شود، عین معین در زمان انعقاد عقد وجود نداشته است، بیع باطل است.

شرط پنجم: وقوع عقد بیع، اصولا، مستلزم ثبت معامله نمی باشد. اما در خصوص بیع عین اموال غیر منقول، ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اسناد مربوط به معامله عین غیرمنقول را الزامی اعلام کرده است.

آثار بیع نامه چیست؟

به موجب ماده ۳۶۲ قانون مدنی، آثار بیعی که به طور صحیح، واقع شده باشد از قرار ذیل است :

  • “به مجرد وقوع بیع، مشتری، مالک مبیع و بایع، مالک ثمن می شود.” بعد از ایجاب و قبول و انعقاد عقد بیع، فروشنده، حق مالکیت خود را مشتری انتقال داده و مالک ثمن او می شود.
  • عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.” ضامن درک مبیع، یعنی بایع ضامن خسارات وارده به مشتری از جانب مبیع می باشد و اگر مبیع مستحق للغیر بوده باشد، بایع در این وضعیت ضامن خسارت وارد شده به مشتری است و در خصوص ثمن هم همین احکام وجود دارد.
  • “عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.” در خصوص تسلیم عین، ماده ۳۶۷ قانون مدنی، تعیین تکلیف کرده است، به موجب این ماده، تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری، به نحوی که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض، عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع.”
  • “عقد بیع، مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند.”در ارتباط با تادیه ثمن، در ماده ۳۹۴ قانون مدنی، اینگونه مقرر شده است، که “مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع، مقرر شده است تأدیه نماید.”

باید به این نکته اشاره شود، که عقد بیع از عقود لازم می باشد. سه خیار مجلس، حیوان، تاخیر تادیه ثمن، مختص بیع هستند. در خیار مجلس، طرفین قرارداد اگر همچنان در مجلس وقوع عقد، حضور داشته باشند و خارج نشده باشند، می توانند، معامله صورت گرفته را فسخ گنند.

 

در خیار حیوان، اگر مبیع حیوان باشد، مشتری تا سه روز، می تواند عقد را فسخ کند. همچنین به موجب ماده ۳۹۵ قانون مدنی، اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند، بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.” لازم به ذکر است که ، خیار حیوان مختص مشتری بوده و خیار تاخیر در تادیه ثمن، اختصاص به بایع دارد.

سند تعهد به بیع یا تعهد به انتقال چیست؟

یکی از روش های خرید و فروش ساختمان که در سال های اخیر افزایش داشته است ، خرید مسکن و آپارتمان قبل از آماده شدن و تحویل ساختمان است ، یکی از علل مهم استقبال مردم از این نحوه خرید مسکن ، اقتصادی و به صرفه بودن آن این روش خرید است . اما کلاهبرداری های در مورد پیش فروش ساختمان و آپارتمان ها در شهرهای بزرگ از جمله تهران رخ داد که موجب شد، قانونگذار قانونی در این خصوص وضع نماید و در همین خصوص سند تعهد به بیع یا سند تعهد به انتقال نیز در دفاتر اسناد رسمی پیش بینی گردید .

سند تعهد به بیع در واقع سندی است که فردی متعهد می شود که مسکنی را طبق قرارداد در زمان معین و با قیمت و شرایط معین به فردی دیگری منتقل کند ( بفروشد ) و در واقع این سند جایگزینی برای قولنامه و مبایعه نامه می باشد . 
برای تنظیم این سند پیش فروشنده و پیش خریدار به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند و سردفتر با دریافت مدارک از طرفین اقدام به تنظیم سند تعهد به انتقال و تعهد به بیع می نماید .

تنظیم و اعتبار سند تعهد به انتقال بدین صورت است که : 

سند تعهد به انتقال در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و سند رسمی محسوب می گردد ، این سند در فرم و شکل های مخصوص در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و افرادی که تمایل دارند که با یک سند کاملا معتبر اقدام به انتقال نمایند لازم است به این دفاتر مراجعه نمایند . 
تنظیم این سند نیازمند صدور شناسنامه فنی ساختمان نیست و صرفا با رسمی شدن تعهد طرفین ، هر یک از پیش فروشنده و پیش خریدار در تاریخ های مقرر و در صورت نقض تعهد از طرف مقابل ، می توانند از دفتر اسناد رسمی درخواست صدور اجراییه نمایند .

برای مشاهده صفحه اصلی سایت کلیک کنید.

این مقاله را به اشتراک بگذارید:

Telegram
WhatsApp
به شبکه های اجتماعی سبز علی بپیوندید :

ارسال دیدگاه